Project call 2016

GBIF Norway invites project proposals for co-funding the preparation of your Norwegian species occurrence data and ensuring the data quality before datasets are published in GBIF and the Norwegian Species Map (Artskart). Deadline 29 April 2016.

Berlin Museum

Museum für Naturkunde, Berlin, February 2013

Successful applications will be offered co-funding contributions as a grant to the responsible institution after a careful evaluation of all applications that are received within the deadline. The responsible institution is expected to provide complementary self-funded work or financial contributions at least matching the financial support from GBIF Norway. The total budget for this call is 700 000 NOK (approximately 75 000 Euro) and the maximum contribution from GBIF Norway to each project is 100 000 NOK (approximately 10 700 Euro).

The application deadline this year is 29. April 2016.

Project requirements: (1) This call primarily addresses Norwegian institutes, but also international institutes with species occurrences from locations in Norway are invited to apply. (2) Datasets prepared for publication in GBIF and Artskart must follow the international Darwin Core data standard. Characteristics of eligible datasets include for each data record, a mandatory taxon name, geographic location (preferably georeferenced) and temporal description (date or time period). (3) Scientific taxon names must be validated against the Norwegian National checklist (Artsnavnebasen) or against other relevant regional or global checklists such as the Catalogue of Life. (4) All resulting datasets must be published in GBIF and Artskart. Datasets prepared following the format of the Darwin Core spreadsheet template provided from GBIF and sent by email to GBIF Norway (gbif-drift@nhm.uio.no) fulfill this mandatory requirement. The responsible institute can alternatively install and use data publishing software such as the GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT). (5) Sensitive species occurrence data must be managed in appliance with the guidelines provided from the Norwegian Environment Agency (Miljodirektoratet.no). See also the guidelines for open access to public data (Offentlighetsloven) provided from the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (DIFI.no). (6) Resulting species occurrence datasets must be licensed either as Creative Commons Zero (CC0) or as Creative Commons Attribution (CC-BY-4.0) to be compatible with the GBIF data sharing agreement. (7) If the application includes preparation of species occurrence data from another data owner than the responsible institution, the respective public access to these data must be agreed and consolidated with the data owner in advance. (8) Co-funding from this call will only be provided for preparation and subsequent publication of species occurrence data. Funding for fieldwork to collect information or biological material is not eligible for funding under this call. Funding for research activities or activities to manage or conserve the respective biological material is not eligible for funding under this call. (9) GBIF Norway strongly recommends data owners to prepare metadata descriptions on dataset level following the Ecological Metadata Language (EML), and that all data records are assigned a persistent and globally unique identifier (such as UUID, DOI ARK, URNs).

 

 

Søk bidrag for tilrettelegging av artsdata til GBIF og Artskart

GBIF Norge inviterer til søknader om tilskudd for å tilrettelegge stedfestede artsdata og sikre datakvalitet før de aktuelle datasett publiseres i GBIF og Artskart. Omsøkte tilskudd til kvalitetssikring og tilrettelegging vil tildeles som et bidragsprosjekt etter en vurdering ved GBIF Norge med innspill fra Artsdatabanken. Tilskuddet forutsetter at institusjonen utfører arbeid eller finansierer en aktivitet med et tilsvarende omfang som tilskuddsbeløpet. Totalt budsjett for utlysningen er kr 700 000 NOK og maksimalt bidrag fra GBIF Norge til hvert prosjekt er kr 100 000 NOK.

Søknadsfrist i år er 29. april 2016.

Institusjonen skal anvende følgende standarder og retningslinjer ved tilrettelegging av dataene: (1) Utlysningen henvender seg i hovedsak til norske institusjoner, men også internasjonale søkere kan få støtte for tilrettelegging av datasett med artsdata fra lokaliteter i Norge. (2) Kodingen av datasettene skal følge Darwin Core-standarden. (3) Artsnavnsettingen med overordnet hierarki gjøres tilgjengelig for søker av Artsdatabanken gjennom Artsnavnebasen. Dersom artsnavnet ikke finnes i Artsnavnebasen, anbefaler vi at artsnavnet rapporteres til Artsdatabanken for behandling om eventuell inkludering til basen. (4) Datasettene skal gjøres tilgjengelig for publisering via GBIF Norge og kan for eksempel leveres i henhold til Darwin Core regneark templatet fra GBIF i en epost til GBIF Norge (gbif-drift@nhm.uio.no). Datasettene kan alternativt gjøres tilgjengelig på en nodedatabase på egen server med installering av programvare fra GBIF (IPT) for tilkobling til GBIFs datanettverk. (5) Sensitive artsdata skal behandles i samsvar med retningslinjene fra Miljødirektoratet for sensitiv artsinformasjon. Se også offentlighetsloven og veiledningen for publisering av offentlige data fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI.no). (5) Institusjonen aksepterer at dataene blir tilgjengelig under lisensen Creative Commons Zero (CC0, public domain) eller Creative Commons Navngivelse 4.0 (CC-BY-4.0), som er kompatibel med GBIFs data sharing agreement. (6) Dersom det søkes om tilskudd til kvalitetssikring/tilrettelegging av data som tilhører en annen eier, må søknaden være avklart med dataeier. (7) Det kan her kun søkes om finansiering for tilretteleggelse av artadata. GBIF Norge kan ikke godkjenne tilskudd til feltarbeid for innsamling av artadata eller biologisk materiale. GBIF Norge kan ikke gi tilskudd til forsknings- eller bevaringsarbeid for å bearbeide aktuelt biologisk materiale. (8) GBIF Norge anbefaler sterkt at dataeiere forbereder metadata beskrivelser på datasett-nivå i henhold til Ecological Metadata Language (EML), og at alle dataposter tildeles en stabil og globalt unik identifikasjonsnøkkel (slik som UUID, DOI, ARK, eller tilsvarende).

Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller (teknisk/faglig, økonomisk eller fremdriftsmessig), skal GBIF Norge underrettes.

Tags: GBIF, Data mobilisation By gbif-drift@nhm.uio.no
Published Mar. 7, 2016 9:35 AM - Last modified Dec. 3, 2020 1:14 PM