Data mobilization call 2020

2020 call for project proposals for co-funding the preparation of your species occurrence data and ensuring the data quality before datasets are published in GBIF and the Norwegian Species Map (Artskart). Deadline November 1st, 2020.

Photo: Cantharis livida L. CC0 Endresen

Co-funding to prepare and publish species occurrence data (2020)

Call for data mobilization proposals for the preparation of your species occurrence data and ensuring the data quality before datasets are published in GBIF and the Norwegian Species Map (Artskart). Successful applications receive co-funding contributions as a grant to the applicant institution. The responsible institution is expected to provide complementary self-funded work or financial contributions matching the financial support from GBIF Norway. The total budget for this call is 500 000 NOK (approximately 45 000 Euro) and the maximum contribution from GBIF Norway to each project is 150 000 NOK (approximately 13 500 Euro).

Deadline 1st November 2020

Project requirements

 1. This call addresses Norwegian institutions.
 2. Datasets prepared for publication must follow the international Darwin Core data standard. Characteristics of eligible datasets include for each data record, a mandatory taxon name, geographic location (preferably georeferenced), and temporal description (date or time period).
 3. Scientific taxon names must be validated against the Norwegian National checklist (Artsnavnebasen) or against other relevant regional or global checklists such as the Catalogue of Life or Global Names.
 4. We recommend that datasets are validated using the GBIF data validator tool.
 5. All resulting datasets must be openly published to GBIF and Artskart (using GBIF IPT, Artsobservasjoner, or similar). Datasets can be prepared following the format of the Darwin Core spreadsheet template provided from GBIF (or the template from GBIF Norway) and sent by email to GBIF Norway (helpdesk@gbif.no). The responsible institute can alternatively install and use standard data publishing software such as the GBIF Integrated Publishing Toolkit (IPT).
 6. Sensitive species occurrence data must be managed in the appliance with the guidelines and regulations provided by the Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Ministry of Climate and Environment (Miljødepartementet). See also the guidelines and regulations for open access to public data (Offentlighetsloven) provided by the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (DIFI.no) and the Government of Norway. And the FAIR data principles (Wilkinson 2016).
 7. Resulting species occurrence datasets must be licensed either as Creative Commons Zero (CC0) or as Creative Commons Attribution (CC-BY-4.0) to be compatible with the GBIF data sharing agreement.
 8. If the application includes the preparation of species occurrence data from another data owner than the project coordinating institution, the respective public access to these data must be agreed and consolidated with the data owner in advance.
 9. Co-funding from this call will only be provided for the preparation and subsequent publication of species occurrence data. Funding for fieldwork to collect information or biological material is not eligible for funding under this call. Funding for research activities or activities to manage or physically conserve the respective biological material is not eligible for funding under this call.
 10. GBIF Norway strongly recommends that data owners prepare metadata descriptions on dataset level following the Ecological Metadata Language (EML) and that all specimens and data records are assigned persistent and globally unique identifiers (such as UUID or DOI).
 11. All applicants must provide a basic data management plan (DMP) describing how the mobilized dataset will be managed in compliance with best practices and the data requirements of this call.

If successfully co-funded projects are significantly delayed, or the pre-requisites (technical, scientific, economical, or with respect to progress) are no longer present, then GBIF Norway must be notified.

Proposals are evaluated based on the criteria here in the call and in the application form. The cost per data record and the data management plan will also be considered for the evaluation.

For questions regarding the application, contact Vidar Bakken, <vidar.bakken@usit.uio.no>, Dag Endresen, <dag.endresen@nhm.uio.no> or GBIF Norway helpdesk at <helpdesk@gbif.no>.


Søk bidrag for tilrettelegging av artsdata til GBIF og Artskart (2020)

GBIF Norge inviterer til søknader om tilskudd for å tilrettelegge stedfestede artsdata og sikre datakvalitet før de aktuelle datasett publiseres i GBIF og Artskart. Omsøkte tilskudd til kvalitetssikring og tilrettelegging vil tildeles som et bidragsprosjekt etter en vurdering av alle søknader som leveres innen tidsfristen. Tilskuddet forutsetter at institusjonen selv utfører arbeid eller finansierer en aktivitet med et tilsvarende omfang som tilskuddsbeløpet. Totalt budsjett for utlysningen er 500 000 NOK og maksimalt bidrag fra GBIF Norge til hvert prosjekt er 150 000 NOK.

Søknadsfrist 1. november 2020

Institusjonen skal anvende følgende standarder og retningslinjer ved tilrettelegging av dataene:

 1. Utlysningen henvender seg til norske institusjoner.
 2. Kodingen av datasettene skal følge Darwin Core standarden.
 3. Artsnavn skal valideres og kvalitetssikres i henhold til Artsnavnebasen eller tilsvarende internasjonale navneverk slik som Catalogue of Life eller Global Names. Dersom artsnavnet ikke finnes i Artsnavnebasen, anbefaler vi at artsnavnet rapporteres til Artsdatabanken for behandling om eventuell inkludering til basen.
 4. Vi anbefaler at datasett kontrolleres med "GBIF data validator tool".
 5. Datasettene skal gjøres tilgjengelig for publisering via GBIF Norge, og kan for eksempel leveres i henhold til Darwin Core regneark templatet fra GBIF (eller templaten hos GBIF Norge) i en epost til GBIF Norge (helpdesk@gbif.no). Datasettene kan gjøres tilgjengelig standard programvare fra GBIF (IPT) for tilkobling til GBIFs datanettverk eller via Artsobservasjoner.
 6. Sensitive artsdata skal behandles i samsvar med retningslinjer og lover fra Miljødirektoratet og Miljødepartementet for sensitiv artsinformasjon. Se også offentlighetsloven og veiledningen for publisering av offentlige data fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI.no) og retningslinjer for tilgjengeliggjøring av offentlige data fra Regjeringen. Og FAIR data principles (Wilkinson 2016).
 7. Institusjonen aksepterer at dataene blir tilgjengelig under lisensen Creative Commons Zero (CC0, public domain) eller Creative Commons Navngivelse 4.0 (CC-BY-4.0), som er kompatibel med GBIFs data sharing agreement.
 8. Dersom det søkes om tilskudd til kvalitetssikring/tilrettelegging av data som tilhører en annen eier, må søknaden være avklart med dataeier.
 9. Det kan her kun søkes om finansiering for tilretteleggelse av artsdata. GBIF Norge vil ikke godkjenne tilskudd til feltarbeid for innsamling av artsdata eller biologisk materiale. Denne utlysningen fra GBIF Norge gir ikke tilskudd til forsknings- eller bevaringsarbeid for å bearbeide fysisk biologisk materiale.
 10. GBIF Norge anbefaler sterkt at dataeiere forbereder metadata beskrivelser på datasett-nivå i henhold til Ecological Metadata Language (EML), og at alle samlingsobjekter og dataposter tildeles stabile og globalt unike identifikasjonsnøkler (slik som UUID eller DOI).
 11. Alle søknader skal inkludere en enkel datahånderingsplan (DMP) med en kort beskrivning av hvordan mobiliserte dataset vil håndteres.

Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller (teknisk/faglig, økonomisk eller fremdriftsmessig), skal GBIF Norge underrettes.

Søknadene evalueres etter kriteriene her i utlysningen med hovedvekt på kriteriene som er med i søknadsskjema. Kostnad per datapost og datahåndteringsplanen vil også tillegges vekt.

Spørsmål til søknaden kan stilles til Vidar Bakken, <vidar.bakken@usit.uio.no>, Dag Endresen, <dag.endresen@nhm.uio.no> eller til GBIF-Norge hjelpdesk på <helpdesk@gbif.no>.

Tags: GBIF, Darwin Core, Open data publication, Biodiversity informatics
Published Sep. 25, 2020 4:28 PM - Last modified Jan. 12, 2021 9:09 AM